learning

 1. It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it. ~Aristotle
 2. Time is a great teacher, but unfortunately it kills all its pupils. ~Hector Berlioz
 3. An expert is a man who has made all the mistakes which can be made, in a narrow field. ~Niels Bohr
 4. Education is what remains after one has forgotten everything he learned in school. ~Albert Einstein
 5. What we want is to see the child in pursuit of knowledge, and not knowledge in pursuit of the child. ~George Bernard Shaw
 6. Learning is what most adults will do for a living in the 21st century. ~Perelman
 7. I have never let my schooling interfere with my education. ~Mark Twain
 8. Formal education will make you a living; self-education will make you a fortune. ~Jim Rohn
 9. Education is that which discloses to the wise and disguises from the foolish their lack of understanding. ~Ambrose Bierce
 10. In large states public education will always be mediocre, for the same reason that in large kitchens the cooking is usually bad. ~Friedrich Nietzsche
 11. The only person who is educated is the one who has learned how to learn and change. ~Carl Rogers
 12. A liberally educated person meets new ideas with curiosity and fascination. An illiberally educated person meets new ideas with fear. ~James B. Stockdale
 13. A teacher is one who makes himself progressively unnecessary. ~Thomas Carruthers
 14. The authority of those who teach is often an obstacle to those who want to learn. ~Cicero
 15. Teachers open the door, but you must enter by yourself. ~Chinese Proverb
 16. I cannot teach anybody anything, I can only make them think. ~Socrates
 17. Education would be so much more effective if its purpose were to ensure that by the time they leave school every boy and girl should know how much they don’t know, and be imbued with a lifelong desire to know it. ~Sir William Haley
 18. In a completely rational society, the best of us would aspire to be teachers and the rest of us would have to settle for something less, because passing civilization along from one generation to the next ought to be the highest honor and the highest responsibility anyone could have. ~Lee Iacocca
 19. The job of an educator is to teach students to see vitality in themselves. ~Joseph Campbell
 20. Education is not the filling of a bucket, but the lighting of a fire. ~W. B. Yeats
 21. A professor can never better distinguish himself in his work than by encouraging a clever pupil, for the true discoverers are among them, as comets amongst the stars. ~Linnaeus
 22. Learning without thought is labor lost; thought without learning is perilous. ~Confucius
 23. The true teacher defends his pupils against his own personal influence. He inspires self-trust. He guides their eyes from himself to the spirit that quickens him. He will have no disciple. ~Amos Bronson Alcott
 24. Upon the subject of education, not presuming to dictate any plan or system respecting it, I can only say that I view it as the most important subject which we as a people may be engaged in. ~Abraham Lincoln
 25. Instruction begins when you, the teacher, learn from the learner; put yourself in his place so that you may understand… what he learns and the way he understands it. — Soren Kierkegaard
 26. The highest result of education is tolerance. — Helen Keller
 27. Nothing is ever achieved without enthusiasm. — Ralph Waldo Emerson
 28. The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires. — William Arthur Ward
 29. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. — Gandhi
 30. I have never in my life learned anything from any man who agreed with me. — Dudley Field Malone
 31. How many a man has dated a new era in his life from the reading of a book! The book exists for us, perchance, that will explain our miracles and reveal new ones. — Henry David Thoreau
 32. Genius without education is like silver in the mine. — Benjamin Franklin
 33. How is it that little children are so intelligent and men so stupid? It must be education that does it. — Alexander Dumas
 34. If the only tool you have is a hammer, you tend to see every problem as a nail. — Abraham Maslow
 35. There is nothing more unequal than the equal treatment of unequal people. — Thomas Jefferson
Reklamer

Billedet er af kunstneren Masonic Boom, aka Kate St.Claire, og udgør en part af hendes serie af psykologiske selvpotrætter. Citat flettet ind i billedet af forfatteren of filosoffen G.K. Chesterton og lyder i sin fulde længde:

Poetry is sane because it floats easily in an infinite sea; reason seeks to cross the infinite sea, and so make it finite. The result is mental exhaustion . . . . To accept everything is an exercise, to understand everything a strain. Poets only desire exaltation and expansion, a world to stretch themselves in. Poets only ask to get their heads into the heavens. It is the logicians who seek to get the heavens into their head. And it is their heads that split.”

Jeg har tidligere skrevet om memesis og den transformerende kraft, der ligger i vores svært udviklede evne til at betragte, afkode og efterligne hin-anden. Imitation er den personlige udviklings samt kulturens sine qua non. Med mobiltelefonens og internettets enorme udspredelse er vi på vej ind i et post-moderne panoptikon, hvor summen af alle menneskers handlinger og ideer er den enkelte tilgængelig i øjeblikket. Tilgængeligheden og omfanget af videns- og praksisformer vil eksplodere og vil accelere den kulturelle udvikling i hidtil uset grad. Demokrati og liberalisme vil uddø og blive erstattet af, hvad Mark Pesce kalder for hyperpolitik og hyperempowerment.

Provokeret?

Tryk på ‘play’ og gør dit for at skabe netop den virkelighed.

Kulturer verden over har ord for sammenhænge mellem mentale tilstande og det omgivende miljø. ‘Koyaaniqatsi’ er Hopi-folkets begreb for et liv uden for balance og i forfald. Baffin-inuiterne bosat i Canadas nordvest-territorie anvender ordet, ‘uggianaqtuq’ for sælsomme forandringer i klima og vejr. Ordet har medbetydninger af en “ven der opføre sig underligt” eller uforudsigeligt; meget lig Freuds bestemmelse af det uhyggelige (‘das Unheimliche’).

Vi er anderledes familiære med ordet hjemve, der er udgangspunkt for en ny neologisme som den Australiske filosof, Glenn Albrecht har skabt, ‘Solastalgi’ (‘solastalgia’). Ordet er dannet af solacium (lat., ‘tøst’ – ‘støtte’) og algia (lat. ‘smerte’), og er tænkt beskrivende for en form for hjemve eller psykisk smerte forårsaget af tabet af velbefindende i forholdet til ens kendte miljø. Solastalgi optræder i de tilfælde hvor ens miljø, der udgør ens naturlige, velkendte og afholdte habitat, er under så store forandringer at det opleves mistet. Forandringer kan forudsages af kunstige såvel som naturlige årsager såsom tørke – brande – oversvømmelser – krig – minedrift – skovrydning – byvækst m.m.

Albrecht finder støtte for sit nykronede begreb i områder i New South Wales, hvor aggresiv minedrift har forvandlet økosystemer til ugenkendelige månelandskaber med stress, depression og generel psykisk ubehag til følge for lokalbefolkningen.

Det er et menneskeligt vilkår – og måske endda et vilkår gældende for alt levende – at vi identificere os med vores omgivelser og understøtter fornemmelsen af vores selv ved karakteren af samme miljø samt dets blivende træk og drag. Angribes det kendte omkring os, trues oplevelsen af os selv følgelig.

Jeg kommer til at tænke på de dele af den Grønlandske befolkning, der blev omhuset fra træhuse til beton i flere etager. Omvæltninger, der har bidraget til en voksende oplevelse af identitetstab, usikkert tilhørsforhold samt sivgtende kontrol.

Dystre meldinger løber jævnligt ind omkring accelerende klimaforandringer, der truer med at forandre ansigtet på vores jord. Handler vi kke effektivt på denne viden, risikere vi en global psyko-terrestrisk sorgreaktion. Bevarelse samt restaurering af jordens mangfoldige økosystemer er ikke alene af betydning for fremtidige generationers levevilkår, nationers BNP eller biodiversiteten, men har tillige afgørende betydning for vores aktuelle mentale trivsel. Vi har brug for større sensitivitet overfor dette perspektiv i vores valg, der ellers risikere at blive styret af kortsigtede profithensyn.

Kilder:

Glenn Albrecht, Solastalgia: A New Concept in Human Health and Identity, in PAN (Philosophy, Activism, Nature) 2005 Issue. 3, 41-55.

L. Connor, G. Albrecht, N. Higginbotham, W. Smith, & S. Freeman, (2004) Environmental Change and Human Health in Upper Hunter Communities of New South Wales, Australia, EcoHealth Vol. 1, Supplement 2, pp. 47-58. (Published online: 28 October 2004, Hard Copy Vol. 1 (Suppl. 2), 47- 58

(D)Evolution ?

april 24, 2007

darwin-ape.jpg

Evolutionslæren som videnskabelig teori er under angreb fra de såkaldte kreationister. Kritikken har givet anledning til endog megen debat – især i USA – og affødt en bølge af ateistiske testamenter i Darwins forsvar, hvoraf de mest kendte tæller bidrag fra Richard Dawkins, Sam Harris og Daniel Dennett. Pennen er imidlertid blevet så spids, at disse “New Atheists” kritiseres for dogmatisk retorik og for at stå i spidsen for en bevægelse, der ikke blot søger at forsvare evolutionslæren, men i lige grad at bekæmpe tro overhovedet.  

Tilbage i 2006 præsenterede National Geograhic resultaterne og overvejelserne fra et forskerhold, der havde foretaget en opgørelse over i hvilken grad forskellige nationer mener, at mennesket nedstammer fra tidligere arter; 32 lande indgår i opgørslen og Danmark er iblandt (tryk på grafen for større billede).

evolution_big.jpg

Afhængig af ens perspektiv indtager dansken en flot andenplads i troen på evolutionslæren – kun overgået af Island. Alene 14% af den voksne Amerikanske befolkning mener vi nedstammer fra aberne – kun overgået af Turkiet.

Det skal blive spændende at følge hvilket tanke-dyr der overlever striden. Med mindre de da ligefrem lever i skjult symbiose.

 Jeg har tidligere skrevet om undersøgelser, der sammenligner forskellige nationers tilfredshedsmål. I den sammenhæng bonnede danskerne ud som det mest tilfredse folk i verden. 

Nu viser en ny UNICEF-rapport om børnetrivsel i de rige lande, at også de danske børn har det generelt godt sammenlignet med børn i andre lande. I 21 lande er børns trivsel indenfor seks forskellige kategorier blevet undersøgt, og Danmark ligger på en samlet tredjeplads. Kun i Holland og Sverige har børn det bedre end her.

UNICEF-rapporten “An Overview of Child Well-Being in Rich Countries” er til dato den første af sin slags, der giver et overordnet, samlet billede af børn og unges trivsel i de industrialiserede lande. Rapporten viser, at de europæiske lande ligger i den bedste halvdel med Holland, Sverige, Danmark og Finland helt i top.

UNICEF har undersøgt børns trivsel inden for seks forskellige hovedkategorier – materiel velstand, sundhed og sikkerhed, trivsel i skolen, forhold til familie og venner, risikoadfærd samt børnenes egen vurdering af deres trivsel. Og for hver hovedkategori er der undersøgt mindst tre forskellige indikatorer. Det kan for eksempel være teenagegraviditet, relativ fattigdom, skolekundskaber og brug af rusmidler. I alt er der undersøgt 40 forskellige indikatorer på børnetrivsel.

En af rapportens overraskende konklusioner er, at Danmark og Norge ikke ligger højt placeret sammenlignet med de øvrige lande, når det gælder børns trivsel i skolen. Tre indikatorer er undersøgt, blandt andet børnenes faglige niveau i læsning, matematik og naturvidenskab, og her ligger Danmark på en 19. plads. UNICEF har taget data fra en PISA-undersøgelse fra 2003, og tallet er derfor ikke nyt. Det nye ved denne rapport ligger i omfanget af de indikatorer, der er målt på, der giver landene et bredere perspektiv at se på børnetrivsel i  (Kilde: Unicef Danmark).

Måske noget af forklaringen på denne placering skal findes i synspunktet fremsat i denne post.

Tabellen nedenfor viser de enkelte landes indbyrdes placering på de undersøgte parametre. En lys blå markering viser en placering i den bedste tredjedel, en mørkere blå en placering i midten af feltet og endelig en dyb blå en placering i den dårligste tredjedel (tryk på tabellen for et tydligere billede).

well-being.JPG

Hvorfor er hollandske børn så tilfredse? Ifølge Professor i udviklingspsykologi Paul Vangeert har holland altid været en nation, der satte børnene i centrum. Han peger på den tolerante og åbne kommunikation, der eksisterer imellem forældre og børn i holland og på det forhold, at skolen ikke yder det samme pres på børnene som man finder i andre i-lande.

Eppur si muove

februar 14, 2007

heliocentric.jpg

Ifølge Freud har mennesket igennem moderne historie lidt tre narcissistiske krænkelser: Det første med omvæltningen af det geocentriske verdensbillede som fremsat af Aristoteles til fordel for det heilocentriske, hvor solen – og ikke jorden – udgør universets centrum. Anden krænkelse blev leveret af Darwin, hvis lærer brød med forestillingen om mennesket som væsensforskelligt fra den animale verden. Tredje anslag kom fra ifølge Freud fra Freud selv, idet han ved konceptionen af det ubevidste gjorde op med forestillingen om mennesket som herre i eget hus.

Den 13. februar 1633 måtte Galileo Galilei stå skoleret for den romersk katolske kirke og Pope Urban VIII for sit skrift Dialogue on the Two Systems of the World , hvor han for tydeligt for kirken viste støtte til det kopernikanske verdensbillede, der satte solen i centrum.  Ikke, at han undlod at præsentere det geocentriske verdensbillede i samme skrift. Argumenterne herfor lod han præsentere ved en karakter ved navn Simplicius, der i tråd med navnet blev overmatchet og fremstillet som mindre begavet. Som historien har lært os, blev skriftet forbudt, Galileo tvunget til at afsværge sin overbevisning og placeret i husarrest for resten af sine dage.